ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตร การอบรมดับเพลิง

บริการอบรมดับเพลิง อบรมอพยพหนีไฟ ภายในอาคาร ตึกสูง อบรมดับเพลิงแบบโรงงานอุตสาหกรรม

อบรมดับเพลิงแบบสถานประกอบการ บริการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริการอบรมดับเพลิง อบรมอพยพหนีไฟ ภายในอาคาร ตึกสูง อบรมดับเพลิงแบบโรงงานอุตสาหกรรม

ทางบริษัท เอ็ม.ที.ซี.มิตรภาพ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอหลักสูตรการอบรมดับเพลิง อบรมอพยพหนีไฟ ซึ่งมี 8 หลักสูตรดังนี้

 1. หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น 40% (Basic Fire) ตามกฎกระทรวงแรงงาน
 2. หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (Fire Dirll & Evacuation) ตามกฎกระทรวงแรงงาน
 3. หลักสูตร การดับเพลิงในอาคาร
 4. หลักสูตร การดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง
 5. หลักสูตรฝึกซ้อมทีมผจญเพลิงในสถานประกอบการ
 6. หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ
 7. หลักสูตร ดับเพลิงและกู้ภัยในอาคารสูง
 8. หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง

ภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายละเอียด หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น

รับอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟให้กับทุกหน่วยงานทั่วประเทศ โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์โดยตรงในด้านการดับเพลิงและกู้ภัย ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างเข้าใจ โดยทีมวิทยากรมีประสบการณ์ในการอบรมให้ความรู้ ดับเพลิงขั้นต้นมา 14 ปี

รับหนังสือรับรองการฝึกอบรมถูกต้องตามกฎกระทรวง ถูกต้องภายใน 15 วันหลังอบรม

หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นจะแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง และ ภาคปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

รายละเอียดอบรมดับเพลิงภาคทฤษฎี

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • จิตวิทยาเมื่ออัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ

รายละเอียดอบรมดับเพลิงภาคปฎิบัติ

 • ฝึกใช้สายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์
 • ฝึกสวมใส่ PPE
 • ฝึกดับเพลิงที่ลุกไหม้จาก เชื้อเพลิงประเภท A,B,C,K

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

มุ่งเน้นให้พนักงานปฎิบัติตามแผนได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักวิธีการอพยพหนีไฟและสามารถปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผน

 • แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ
 • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้น ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง (ADVANCED FIRE COURSE)

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง นี้จะแตกต่างจากหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นที่ท่านเคยผ่านมา ผู้เข้าอบรมทุกท่าน จะได้รับความรู้และฝึกฝนความชำนาญในการดับไฟอย่างจริงจัง เรียนรู้ การวางแผนในการควบคุมเพลิง รู้จักเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมในการควบคุมไฟในรูปแบบต่างๆ สามารถสร้างทีมเพื่อเข้าระงับเหตุ จัดกำลังพลอย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์ และยังสามารถเข้าช่วยเหลือกรณีมีผู้บาดเจ็บ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถก้าวไปเป็นเจ้าหน้าหลักของทีมดับเพลิงในสถานประกอบการณ์

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า (Advanced Fire Fighting)

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย เทคนิคการผจญเพลิง รวมทั้งวิธีใช้บำรุง รักษาอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวได้เรียนรู้วิธีปฎิบัติที่เป็นไปตามหลักวิชาการ ตามแบบสากล เป็นเสริมสร้างทักษะด้านการปฎิบัติงานในวิชาชีพดับเพลิงให้แก่บุคลากรของหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชน

MTC Training Center บริการรับฝึกอบรมดับเพลิง หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย 40% และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตลอดจนหลักสูตรต่างๆที่ทางบริษัทรับฝึกอบรม โดยวิทยากรมืออาชีพที่ปฎิบัติงานจริง มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ บรรยายสนุก เข้าใจง่าย ได้ความรู้ ถูกต้องตามกฎหมาย อุปกรณ์ประกอบการบรรยายและฝึกครบตามข้อกฎหมาย MTC Training Center ยินดีบริการในราคา มิตรภาพ

ภาพกิจกรรม อบรมดับเพลิง

อบรมดับเพลิง

ภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภาพกิจกรรม รับอบรมดับเพลิง หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท เอ็ม.ที.ซี.มิตรภาพ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดอบรมดับเพลิงให้กับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทางบริษัทเน้นการให้บริการอบรมดับเพลิง มีวิทยากรถ่ายทอดจากประสบการณ์โดยตรง เน้นความปลอดภัยของผู้เข้าอบรม การบรรยายสนุก มีกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมดับเพลิงได้ร่วมสนุกกัน

ทางบริษัท เอ็ม.ที.ซี.มิตรภาพ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
มีบริการ รับฝึกอบรมให้กับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ซึ่งได้รับเอกสารรับรองถูกต้องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง

อีกทั้งเรายังมีบริการ ให้เช่าสนามฝึกดับเพลิง เพื่อใช้ในการจำลองเหตุการณ์เกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ การผจญเพลิง และเรายังรับปรึกษาด้านความปลอดภัยและระบบดับเพลิง พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิงในอาคาร นอกอาคาร

ท่านสามารถติดต่อขอใบเสนอราคาได้หลักสูตรการอบรมดับเพลิงที่รายละเอียดด้านล่างนี้

           

บริษัท เอ็ม.ที.ซี.มิตรภาพ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

95/16 หมู่ 1 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

บริการอบรมดับเพลิง อบรมอพยพหนีไฟ ภายในอาคาร ตึกสูง อบรมดับเพลิงแบบโรงงานอุตสาหกรรม อบรมดับเพลิงแบบสถานประกอบการ บริการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เบอร์โทรศัพท์

082-3635357 ครูต้า

065-4748377 ครูเก่ง

081-9312698 ครูเอฟ

095-4752929 ครูโจ้

096-9902221 ครูออย

Email : ta2523fire@hotmail.com

Line : ta0823635357