กฎหมายสำหรับหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

กฎหมายสำหรับหน่วยงานฝึกอบรม

กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/009/1.PDF

ขั้นตอนเรียนรู้ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • จิตวิทยาเมื่ออัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ

ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

 • ฝึกใช้สายน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์
 • ฝึกสวมใส่ PPE
 • ฝึกดับเพลิงที่ลุกไหม้จาก เชื้อเพลิงประเภท A,B,C,K

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

มุ่งเน้นให้พนักงานปฎิบัติตามแผนได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักวิธีการอพยพหนีไฟและสามารถปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผน

 • แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ
 • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้น ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

http://www.labour.go.th/th /doc/law/safety-statute-2554.pdf

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/032/12.PDF

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/032/11.PDF

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

http://www.labour.go.th/th%20/doc/law/declaration_extinguish_fire.pdf

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/24.PDF

ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรม ภายหลัง ๓๐ วัน หลังการอบรมแล้วเสร็จ หนังสือรับรองการฝึกอบรมไม่เกิน 15 วันทำการ ออกโดยหน่วยงานราชการ